Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt: Modelová skupina pisivek představuje řád hmyzu (Psocoptera), jehož zástupci se vyskytují na dřevinách, vegetaci. Bylo prokázáno, že se jedná o tzv. modelovou skupinu, tedy některé druhy mají bioindikační hodnotu, kterou lze využít při monitoringu stavu lesních ekosystémů popř. využít při hodnocení společenstev.Z oblasti MS Beskyd existuje rozsáhlá databáze z let 1997-2000. Na výzkumných ploch bude stejnou metodou odebrán materiál 2-3x během vegetační sezóny (metody sklepávání, smýkání, individuální sběr).Vyhodnocením materiálu bude zjištěna struktura taxocenóz pisivek ve vybraných vegetačních stupních s ohledem na dřevinné složení a s ohledem na časové změny. Zájmová oblast: Moravskoslezské Beskydy – masív Lysé hory (NPR Mazák, LS Frýdek-Místek). Výstup: předpokládaná publikace (článek) v recenzovaném časopise

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení