Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Modelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubrav
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
4
Proposed by: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Summary:
Modelová skupina pisivek představuje řád hmyzu (Psocoptera), jehož zástupci se vyskytují na dřevinách, vegetaci. Bylo prokázáno, že se jedná o tzv. modelovou skupinu, tedy některé druhy mají bioindikační hodnotu, kterou lze využít při monitoringu stavu lesních ekosystémů popř. využít při hodnocení společenstev. Ve střední a východní Evropě doposud chybí údaje o výskytu druhů především v oblasti stupně doubrav a bukových doubrav. Ve vybraném území ČR budou vybrány výzkumné plochy s různým stupněm přirozenosti. Na plochách 2-3x během vegetační sezóny bude odebrán materiál (metody sklepávání, smýkání, individuální sběr). Vyhodnocením materiálu bude zjištěna struktura taxocenóz pisivek ve vybraných vegetačních stupních s ohledem na dřevinné složení. Zájmová oblast: Česká tabule, oblast jižní Moravy - Znojemsko, Břeclavsko. Výstup: předpokládaná publikace (článek) v recenzovaném časopise

There are no limitations of the topic