Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Modelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubrav
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:4
Navrhl:
Abstrakt:
Modelová skupina pisivek představuje řád hmyzu (Psocoptera), jehož zástupci se vyskytují na dřevinách, vegetaci. Bylo prokázáno, že se jedná o tzv. modelovou skupinu, tedy některé druhy mají bioindikační hodnotu, kterou lze využít při monitoringu stavu lesních ekosystémů popř. využít při hodnocení společenstev. Ve střední a východní Evropě doposud chybí údaje o výskytu druhů především v oblasti stupně doubrav a bukových doubrav. Ve vybraném území ČR budou vybrány výzkumné plochy s různým stupněm přirozenosti. Na plochách 2-3x během vegetační sezóny bude odebrán materiál (metody sklepávání, smýkání, individuální sběr). Vyhodnocením materiálu bude zjištěna struktura taxocenóz pisivek ve vybraných vegetačních stupních s ohledem na dřevinné složení. Zájmová oblast: Česká tabule, oblast jižní Moravy - Znojemsko, Břeclavsko. Výstup: předpokládaná publikace (článek) v recenzovaném časopise

K tématu nejsou zadaná žádná omezení