Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr. Ing. Petr Marada
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Dr. Ing. Petr Marada
Abstrakt: Na základě platné zemědělské politiky jsou zemědělci realizována agroenvironmentální opatření. Cílem práce bude: - analyzovat vybranéá opatření - stanovit potenciální přínos pro přírodu a krajinu (stanovit ekosystémové služby) - vyhodnotit skutečný přínos realizovaných opatření v podmínkách intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny a navrhnout možná zlepšení.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia