Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Na základě platné zemědělské politiky jsou zemědělci realizována agroenvironmentální opatření. Cílem práce bude: - analyzovat vybranéá opatření - stanovit potenciální přínos pro přírodu a krajinu (stanovit ekosystémové služby) - vyhodnotit skutečný přínos realizovaných opatření v podmínkách intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny a navrhnout možná zlepšení.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia