Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Energetická náročnost budov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Abstrakt: Bakalářská práce bude obsahovat literární rešerši problematiky hodnocení energetické náročnosti budov, včetně historického vývoje v ČR. Praktická část se bude zabývat hodnocením energetické náročnosti vybrané budovy dle požadavků ČSN. Práce bude mimo jiné obsahovat zejména základní výkresovou, obrazovou a mapovou dokumentaci a výpočty energetické náročnosti dané budovy. Následně bude provedeno zhodnocení zjištěných skutečností a návrh vhodných variant řešení a diskuse. Navržené varianty by pak mohly být detailně řešeny v navazující diplomové práci. Předpokládá se, že řešitel má k dané problematice alespoň základní průpravu (např. absolvování předmětu Zařízení budov či Termomechanika).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia