Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Studium vlivu fluorantenu a ostatních PAHs na rostliny pomocí HPLC-UV
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D., prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Ing. David Hynek, Ph.D., Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) jsou skupinou vysoce hydrofobních aromatických uhlovodíků s nejméně dvěma benzenovými jádry, které vznikají převážně během nedokonalého spalování materiálů obsahujících uhlík. V čisté formě se většinou jedná o bílé nebo nažloutlé krystalické látky. Tyto látky se v prostředí vyskytují hlavně díky antropogennímu působení zejména formou průmyslové výroby a patří vedle polychlorovaných sloučenin mezi jedny z nejčastěji se vyskytujících organických polutantů v životním prostředí. Jejich vliv na organismy je poměrně dobře prozkoumán u živočichů, zejména pak člověka. Na druhou stranu vliv PAHs na rostliny není dosud uspokojivě vysvětlen a popsán. Studium vlivu PAHs na rostliny může poskytnout zajímavé informace jako například způsob na jaké metabolity je rostlina PAHs schopna odbourávat. Cílem bakalářské práce je seznámení s instrumentací v oblasti kapalinové chromatografie a používanými detektory. Předmětem studia bude nejen problematika optimalizace přípravy a úpravy biologických vzorků pro vysoce účinnou kapalinovou chromatografii ale také vývoj rychlé metody (HPLC), používající chromatografickou kolonu s reverzní fází a UV detektor, pro rychlou separaci a současné stanovení devíti polycyklických aromatických uhlovodíků fluoranthenu, benzo[a]pyren, pyrenu, naftalenu, antracenu, benzo[a]antracenu, methylantracenu, trifenylenu a coronenu. Metoda bude následně použita ke studiu obsahu PAHs v reálných vzorcích buněk nebo rostlin, které budou během několika denního experimentu vystaveny jejich působení. Výsledky budou dále vyhodnoceny a dány do souvislostí s tím, co už je publikováno. Cíl práce 1. Literární přehled o metodách přípravy a analýzy PAHs v rostlinách. Listopad 2009 – Březen 2010 2. Vývoj metody HPLC analýzy PAHs. Duben 2010 - Prosinec 2010 3. Získání a příprava vzorků rostlinného materiálu pro následnou HPLC analýzu. Prosinec 2010 – Březen 2011 4. Zpracování a vyhodnocení výsledků. Březen 2011 – Duben 2011 5. Odevzdání bakalářské práce. Duben 2011 Školitel specialista: Mgr. Ondřej Zítka Prezentace výsledků. Výsledky získané při studiu vytýčené problematiky budou prezentovány na odborném semináři. Seznam odborné literatury: 1. BOFFETTA, P., et al.: Cancer risk from occupational and environmental exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons. Cancer Causes & Control, 8, 1997 (3), s. 444-472. 2. BOSTROM, C.E., et al.: Cancer risk assessment, indicators, and guidelines for polycyclic aromatic hydrocarbons in the ambient air. Environmental Health Perspectives, 110, 2002 s. 451-488. 3. MIKOSKOVA, J., et al.: Isolation procedures for determination of polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls. Chemicke Listy, 98, 2004 (2), s. 80-85. 4. ANDRADE-EIROA, A., et al.: Improved optimization of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) mixtures resolution in reversed-phase high-performance liquid chromatography by using factorial design and response surface methodology. Talanta, 81, 2010 (1-2), s. 265-274. Rozsah práce: 50 - 60 stran

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení