Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Kvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologie
Stav témy:
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav chemie a biochemie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Abstrakt:
Kvantové tečky je možné definovat jako polovodiče, které jsou schopny v důsledku nižší energie ve srovnání s energií vodivostního pásu okolního polovodiče vázat elektrony. Pod touto složitou a těžkopádnou definicí si lze kvantovou tečku představit jako sférickou částici, která díky tomu, že je definována jako pomezí mezi mikro a makrosvětem, skýtá řadu velmi zajímavých vlastností včetně schopnosti fluoreskovat za vhodných podmínek nejen v roztoku ale i v živém organismu. Této schopnosti je v 21. století stále častěji využíváno pro pozorování základních biochemických dějů, které úzce souvisejí se závažnými lidskými chorobami, nejčastěji s nádorovými onemocněními. Cílem bakalářské práce je navržení, příprava a vlastní použití kvantových teček. Student provede literární rešerši na zadané téma, seznámí se s problematikou kvantových teček a následně se zapojí do jejich navrhování a experimentální přípravy. Kvantové tečky budou připraveny z vhodných kovových materiálů a pokryty vhodnými biokompatibilními materiály. Takto připravené kvantové tečky budou aplikovány na vhodné biologické modely (buněčné kultury, explantátové kultury, celistvé rostliny). Cíl práce 1. Literární přehled o navržení, přípravě a použití kvantových teček. Listopad 2010 – Březen 2011 2. Příprava kvantových teček. Duben 2011 - Prosinec 2011 3. Biologické experimenty. Prosinec 2011 – Březen 2012 4. Zpracování a vyhodnocení výsledků. Březen 2012 – Duben 2012 5. Odevzdání diplomové práce. Duben 2012 Školitel specialista: Ing. Dalibor Húska Prezentace výsledků. Výsledky získané při studiu vytýčené problematiky budou prezentovány na odborném semináři. Seznam odborné literatury: [1] M.A. Walling, J.A. Novak and J.R.E. Shepard, "Quantum Dots for Live Cell and In Vivo Imaging", Int. J. Mol. Sci., 2009, pp. 441-491. [2] J. Chomoucka, J. Drbohlavova, D. Huska, V. Adam, R. Kizek and J. Hubalek, "Magnetic nanoparticles and targeted drug delivering", Pharmacol. Res., 2010, pp. 144-149. [3] R.E. Galian and M. de la Guardia, "The use of quantum dots in organic chemistry", TRAC-Trends Anal. Chem., 2009, pp. 279-291. [4] A.J. Nozik, "Spectroscopy and hot electron relaxation dynamics in semiconductor quantum wells and quantum dots", Annu. Rev. Phys. Chem., 2001, pp. 193-231. Rozsah práce: 50 - 60 stran

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia