Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Zpracování učebního textu odborného předmětu
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Summary:
Učebnice poskytuje žákům didakticky uspořádané učivo pro určitý vyučovací předmět. Učebnice určuje rozsah i kvalitu učební látky, uvádí obecné formulace pojmů a zákonitostí, příklady a úlohy k řešení, umožňuje samostatné pochopení učiva, jeho procvičení, upevnění a v neposlední řadě motivuje žáka ke studiu. Dobrá učebnice má pro žáka velký význam, je zdrojem jeho vědomostí, učí jej samostatnosti, důslednosti a zajišťuje kontrolu získaných vědomostí. Proto by měly učebnice splňovat veškeré požadavky na ně kladené (obsah učebnice, didaktická stránka učebnice, jazyková stránka učebnice, technická a estetická stránka učebnice) Studenti v rámci své bakalářské práce mohou navrhnout vlastní učební text, který bude po obsahové i didaktikcé stránce splňovat všechna požadovaná kritéria.

There are no limitations of the topic