Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zpracování učebního textu odborného předmětu
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Abstrakt: Učebnice poskytuje žákům didakticky uspořádané učivo pro určitý vyučovací předmět. Učebnice určuje rozsah i kvalitu učební látky, uvádí obecné formulace pojmů a zákonitostí, příklady a úlohy k řešení, umožňuje samostatné pochopení učiva, jeho procvičení, upevnění a v neposlední řadě motivuje žáka ke studiu. Dobrá učebnice má pro žáka velký význam, je zdrojem jeho vědomostí, učí jej samostatnosti, důslednosti a zajišťuje kontrolu získaných vědomostí. Proto by měly učebnice splňovat veškeré požadavky na ně kladené (obsah učebnice, didaktická stránka učebnice, jazyková stránka učebnice, technická a estetická stránka učebnice) Studenti v rámci své bakalářské práce mohou navrhnout vlastní učební text, který bude po obsahové i didaktikcé stránce splňovat všechna požadovaná kritéria.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení