Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Zpracování učebního textu odborného předmětu
Stav témy: schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko: Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Abstrakt:
Učebnice poskytuje žákům didakticky uspořádané učivo pro určitý vyučovací předmět. Učebnice určuje rozsah i kvalitu učební látky, uvádí obecné formulace pojmů a zákonitostí, příklady a úlohy k řešení, umožňuje samostatné pochopení učiva, jeho procvičení, upevnění a v neposlední řadě motivuje žáka ke studiu. Dobrá učebnice má pro žáka velký význam, je zdrojem jeho vědomostí, učí jej samostatnosti, důslednosti a zajišťuje kontrolu získaných vědomostí. Proto by měly učebnice splňovat veškeré požadavky na ně kladené (obsah učebnice, didaktická stránka učebnice, jazyková stránka učebnice, technická a estetická stránka učebnice) Studenti v rámci své bakalářské práce mohou navrhnout vlastní učební text, který bude po obsahové i didaktikcé stránce splňovat všechna požadovaná kritéria.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia