Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Hodnocení biodiverzity vybraného území
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Ochrana biodiverzity má etické, ekologické i praktické aspekty. Východiskem její ochrany je její poznání a odhalení, příp. odstranění příčin úbytku. Tématem disertační práce bude hodnocení biodiverzity vybraných skupin živočichů v určitém území. Biodiverzita bude studována se zřetelem na antropické vlivy, zejména různé způsoby hospodaření a výsledky budou zpětně využity k posuzování vhodnosti či nevhodnosti toho kterého způsobu. Konkrétní studovaná skupina živočichů a hodnocené území budou upřesněny v zadání vlastní disertační práce.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EOP Ekologie a ochrana prostředí
D-EOP-AZO Aplikovaná zoologie