Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Kvantifikace a význam vybraných mikroelementů (těžkých kovů) v půdách podhůří Hrubého Jeseníku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Ve většině států s vyspělou ekonomikou, včetně států Evropské unie, je stále větší pozornost věnována kvalitativní stránce života a jejímu rozvoji v rámci životního prostředí. Nedílnou součástí tohoto trendu je prosazování stavu trvalé udržitelnosti a jejího dalšího rozvoje (Lisabonský protokol, březen 2000), konkrétně v případě České republiky realizace usnesení vlády č.1046/2002, akcentující význam dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR rozpracováním programu „Zdraví pro všechny v 21. století.“ na podmínky České republiky. V komplexním záměru o harmonický rozvoj všech článků životního prostředí se do popředí stále více dostává jeden z hlavních atributů existence lidstva a živé populace vůbec – půda. V rámci půdního ekosystému probíhá permanentní a bezprostřední kontakt všech jeho složek a jejich vzájemná interakce. V současné době je všeobecně uznávaným faktem, že půdní systém plní rozhodující a nezastupitelnou úlohu interaktivního média mezi rostlinným krytem, hydrosystémem a atmosférou při mobilizaci, migraci, transportu, resp. kumulaci a pufraci vstupů biogeochemické a antropické povahy. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutný půdní simultánní monitoring základních parametrů charakterizující její úrodnost. Mezi významné agrochemické parametry stanovované v půdě řadíme obsah mikrobiogenních prvků (těžkých kovů), v závislosti na fyzikálních, chemických, fyzikálně – chemických a biologických vlastností půd. A právě půda, jako jeden z neodmyslitelných článků potravního řetězce, je nezastupitelným zdrojem většiny biochemicky aktivních mikroelementů, majících vliv na člověka prostřednictvím rostlin a zvířat.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení