Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Abstrakt: Na vybraných lokalitách ŠLP Křtiny bude prováděn výzkum ohrožených taxonů rostlin či živočichů v závislosti na výskytu přírodě blízkého společenstva a jehličnaté monokultury, které se nacházejí v sousedství na podobném podloží. Práce je součástí výzkumu mapování vzácných druhů a také sledování vlivu lesního hospodaření na tyto vzácné druhy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení