Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP Křtiny
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Analýza stávajícího stavu vytipovaných úseků odvozních lesních cest v lokalitě ŠLP.Zhodnocení kvality krytu vozovek s krytem z MZK.Hodnocení bude provedeno v laboratři mechaniky zemin, dle platných geotechických norem laboratorní zkoušení zemin a materiálů pro vozovky pozemních komunakací

K tématu nejsou zadaná žádná omezení