Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Zastoupení lýkožrouta severského v merocenózách kůrovců a ověření způsobů obrany proti němu v oblasti ….
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:4
Navrhl:
Abstrakt:
Současné poznatky ze střední Moravy naznačují (Mrkva, Vala, 2009), že došlo k významné změně zastoupení nejškodlivějších druhů kůrovců na smrku ve prospěch lýkožrouta severského (Ips duplicatus Sahlb.). Lýkožrout smrkový (Ips typographus L.), proti němuž je hlavně soustředěna pozornost a obrana, se patrně také jinde na Moravě stal již pouze podružným druhem, což si zaslouží ale rozsáhlejšího ověření. To je možné pouze pomocí analýzy požerků na odebraných vzorcích kůry z kůrovcových stromů. Při obraně proti invaznímu lýkožroutu severskému je třeba ověřit účinnost lapáků s návnadou feromonů a to jak na ležících, tak i stojících kmenech, v termínech, které jsou doporučeny. Předmětem odzkoušení bude také zjištění účinnosti ležících vnaděných otrávených lapáků. Zčásti jde již o poloprovozní pokusy, k nimž byla vypracována metodika, v ostatních případech se bude postupovat podle instrukcí vedoucího DP. Výsledky budou zpracovány v tabulkách a grafech, popřípadě statisticky vyhodnoceny. Cíl práce: V zájmové oblasti bude stanoveno zastoupení všech druhů kůrovců na kůrovcových stromech smrku a to se zvláštním zřetelem na podíl lýkožrouta severského (Ips duplicatus Sahib.) a lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.). Zároveň může být provedena analýza vývoje kůrovcových těžeb v oblasti, dle okolností také s ohledem na ekologické aspekty. Poloprovozně je třeba odzkoušet účinnost ležících i stojích lapáků navnaděných feromonem a také ležících otrávených lapáků. Bude účelné porovnat efektivitu uvedených způsobů obrany (lapáku s návnadou,otráveného lapáku s návnadou a lapače) a to co do počtu zahubených brouků, ale i co do nákladů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.