Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální Asie
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Antonín Kusbach, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Antonín Kusbach, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je popsat dlouhodobý vývoj lesních společenstevv západní (Gruzie) a centrální Asi (Rusko, Mongolsko) – studijní oblast. Současné složení tamních lesních porostů je silně ovlivněno působením přirozených disturbancí (např. požár a vítr), ale také člověkem (především pastvou dobytka a těžbou). Proto se dnešní skladba lesů odlišná od přirozené. Historie přirozené sukcese lesů ve studijní oblasti je poměrně neznámá. Časté požáry zajistily dostatečné množství uhlíků v půdě, pomocí kterých lze historickou skladbu přiblížit. Popsání dlouhodobého vývoje lesních společenstev této oblasti může rozšířit naše znalosti o místních lesních ekosystémech a přispět k jejich ochraně a udržitelnému managementu. Základní metodou je pedoantrakologická analýza, pomocí které je možné popsat druhové složení dřevin v časové ose. Stáří nalezených uhlíků lze popsat pomocí radiokarbonové metody. Při rekognoskačním terénním šetření budou odebrány vzorky v půdním profilu po 10 cm vrstvách. Výzkumné plochy budou vybrány dle dominantně zastoupených dřevin a vývojových fází lesa. Zjištěné výsledky mohou přinést cenné, zajímavé informace o dosud málo prozkoumané historii jehličnatých i listnatých porostů v oblasti. Předpokládá se vyšší druhová pestrost odlišné složení porostů během historických období. Dosažené výsledky také mohou posloužit jako inspirace pro zvládání současné klimatické změny pomocí historických analogií.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-KRAJ Krajinné inženýrství