Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Rozvojová pomoc a trvale udržitelný management krajiny v rozvojových zemích
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Abstrakt:
Jednou z velkých výzev při zajištění udržitelného managementu krajiny v subsaharské Africe je otázka rovnováhy mezi požadavky na zemědělskou produkci v důsledku rostoucí poptávky po potravinách a ochranou přírodních zdrojů a biologické rozmanitosti. Do roku 2050 se předpokládá, že poptávka po potravinách se zdvojnásobí, což bude ještě více vytvářet tlak na přírodní zdroje a biologickou rozmanitost ekosystémů. Pokud jsou řádně spravovány, poskytují ekosystémy služby, které jsou pro lidstvo životně důležité, včetně výroby zboží, jako je např. potrava a dřevo, procesy na podporu života, jako je poskytování dostatečného množství nezávadné vody, ochrana před záplavami, rekreační příležitosti a zachování genetické rozmanitosti. Přestože úsilí vyvinout a implementovat koncepty, které akcentují sociální a hospodářský rozvoj za současného zachování biologické rozmanitosti a ochranu krajiny, nejsou nové, význam a aplikování koordinovaného krajinného managementu jsou v rozvojových projektech ne vždy vhodně chápány, nedostatečně implementovány a monitorovány. Předkládaný výzkum se zaměří na přístupy rozvojové spolupráce k dosažení udržitelného managementu krajiny a lesních ekosystémů v subsaharské Africe, jejich východiska, dopady a přenositelnost. Specificky se výzkum zaměří na sociální a politické kontexty, role procesů formálního a neformálního řízení, strategie centralizovaného / decentralizovaného vlastnictví (státní vlastnictví, komunitní lesnictví), role lesnictví jako příspěvek k národní ekonomice a snižování chudoby. Práce bude zkoumat vazby mezi ekosystémovými službami a lidským blahobytem, přičemž bude zohledněn vztah k živobytí člověka, jako je role závislosti na lese a životním prostředí ve venkovských oblastech (samozásobitelské zemědělství, tvorba příjmů), dále bude práce zaměřena na zkoumání role agro/lesnictví při zmírňování chudoby: strategie vnímání a adaptace zemědělců. Výzkum poskytne cenný vhled do použitelnosti vybraných konceptů v rozvojových strategiích tak, aby se vyvarovaly opakujícím se jednorázovým a zdánlivě nesouvisejícím projektům směrem k extenzivnějším dopadům a koordinovanému úsilí o správu krajiny. Výsledky práce by pak mohly být použity jako podklad pro rozhodování, které vede k lepším výsledkům jak pro obyvatele, tak i pro ekosystémy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-TOK Tvorba a ochrana krajiny