Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Možnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GIS
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt:
Viditelnost významných krajinných prvků je jedním z aspektů krajinného plánování, kdy je přirozený ráz krajiny stále výrazně doplňován o prvky antropogenního charakteru, ať už se jedná o méně výrazné objekty technického rázu (jako sloupy elektrického vedení, vodohospodářské stavby, reklamní prvky aj.) přes samostatné stavby až po kompletní sídelní struktury. Nejrůznější zásahy do krajiny, ať už antropogenního či přírodního rázu, měly vždy dopad na vizuální stránku krajiny a její proměnu. Zvažovat tento aspekt viditelnosti při plánování rozvoje krajiny je důležité z hlediska percepce krajiny a zachování jejích hodnot.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-TOK Tvorba a ochrana krajiny