Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Management péče v objektech památek krajinářské architektury
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Abstrakt:
Tématem disertační práce je management péče v objektech krajinářské architektury. V obecné části budou shrnuty podklady týkající se tématu managementu péče v památkách zahradního umění, porovnáním metodických přístupů managementu území z pohledu ochrany přírody, lesnictví a zhodnocením současného stavu a managementu modelového území zámeckého parku v Průhonicích. Cílem je vypracovat management plán pro zámecký park v Průhonicích, jako podklad pro trvale udržitelný rozvoj objektu. Prostudujte literární prameny a projekty zabývající se danou problematikou. Získané údaje a poznatky zhodnoťte a v práci přehledně uspořádejte. Uskutečněte terénní průzkum vybraných objektů a) vyhodnoťte jejich stav a management b) pro potřeby práce nezbytné, zhodnocení přírodních poměrů, uměleckohistorického vývoje objektu, jeho provozních a kompozičních vztahů. Zpracujte souhrnné hodnocení stavu a managementu souboru hodnocených objektů. Na základě zpracovaných informací navrhněte metodické postupy managementu objektu, jež zajistí dlouhodobě udržitelnou péči, rozvoj a obnovu v těchto objektech, při současném zachování kulturních a přírodních hodnot.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-KA Krajinářská architektura – Ph.D.