Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Abstrakt:
Pavouci jsou velmi významnými bioindikačními organismy, odrážející charakteristiku a stav biotopu, ve kterém se vyskytují. Zároveň jsou pavouci významnými predátory mnoha různých zástupců hmyzu, včetně lesních škůdců. Z těchto důvodu jsou často využíváni jako modelové organismy pro vyhodnocení přirozených nebo antropogenních (člověkem vyvolaných) změn životního prostředí a sukcesního stavu stanoviště. Ve vybraném zájmovém území si zpracovatel závěrečné práce vytipuje vhodné porosty pod různým typem managementu - hospodaření. V nich provede odchyt pavouků dle různých metod (zemní pasti, individuální sběr, smyk vegetace). Vlastním cílem práce je na základě analýzy takto získaných dat zhodnotit vliv hospodaření a environmentálních podmínek vybraných lesních porostů na druhové a funkční složení pavouků, včetně vyvození závěrů pro ochranu přírody a lesní hospodářství.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
Specializace
B-LESN Lesnictví
-- neomezeno --
LES Lesnictví
B-KRAJ KrajinářstvíB-KRAJ-KRAJ Krajinářství-- neomezeno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.