Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:3
Navrhl: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Abstrakt:
Pavouci jsou velmi významnými bioindikačními organismy, odrážející charakteristiku a stav biotopu, ve kterém se vyskytují. Zároveň jsou pavouci významnými predátory mnoha různých zástupců hmyzu, včetně lesních škůdců. Z těchto důvodu jsou často využíváni jako modelové organismy pro vyhodnocení přirozených nebo antropogenních (člověkem vyvolaných) změn životního prostředí a sukcesního stavu stanoviště. Ve vybraném zájmovém území si zpracovatel závěrečné práce vytipuje vhodné porosty pod různým typem managementu - hospodaření. V nich provede odchyt pavouků dle různých metod (zemní pasti, individuální sběr, smyk vegetace). Vlastním cílem práce je na základě analýzy takto získaných dat zhodnotit vliv hospodaření a environmentálních podmínek vybraných lesních porostů na druhové a funkční složení pavouků, včetně vyvození závěrů pro ochranu přírody a lesní hospodářství.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení