Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Summary:
Pavouci jsou velmi významnými bioindikačními organismy, odrážející charakteristiku a stav biotopu, ve kterém se vyskytují. Zároveň jsou pavouci významnými predátory mnoha různých zástupců hmyzu, včetně lesních škůdců. Z těchto důvodu jsou často využíváni jako modelové organismy pro vyhodnocení přirozených nebo antropogenních (člověkem vyvolaných) změn životního prostředí a sukcesního stavu stanoviště. Ve vybraném zájmovém území si zpracovatel závěrečné práce vytipuje vhodné porosty pod různým typem managementu - hospodaření. V nich provede odchyt pavouků dle různých metod (zemní pasti, individuální sběr, smyk vegetace). Vlastním cílem práce je na základě analýzy takto získaných dat zhodnotit vliv hospodaření a environmentálních podmínek vybraných lesních porostů na druhové a funkční složení pavouků, včetně vyvození závěrů pro ochranu přírody a lesní hospodářství.

There are no limitations of the topic