Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: V rámci doktorské disertační práce se bude student věnovat monitorování změn ve společenstvech vybraných skupin členovců v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcesního stádia v nížinných lesích (zaměřeno na teplomilné doubravy) České republiky. Tyto porosty v důsledku bezzásahovosti a celkového zakonzervování výrazně sukcesně zarostly, což má plošně negativní dopad na biodiverzitu. Znovuzavedené typy aktivního ochranářského managementu by měly přispět k otevření porostů, zvýšení heterogenity a celkové rozmanitosti v jinak unifikovaných vysokokmenných porostech doubrav. Půjde o dvojí typ srovnání vlivu obnovy aktivního hospodaření: na časových řadách v obnovených porostech (každoroční sledování) a mezi obnovenými a kontrolními porosty. Jedná se o monitoring, který již po několik let probíhá. Monitorovány jsou porosty v CHKO Pálava (NPR Děvín), CHKO Bílé Karpaty a NP Podyjí. Na těchto plochách již probíhají výzkumné aktivity ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR v součinnosti se správou daného chráněného území, národního parku a státním podnikem Lesy ČR. V rámci zpracování zjištěných výsledků budou vybrané skupiny organismů vyhodnocovány na základě následujících indikátorů: druhová a funkční diverzita, početnost, ochranářská významnost, druhová kompozice. Výsledky budou aplikovatelné a využitelné v rámci péče o chráněné lesní porosty pro podporu celkové lesní biodiverzity, která má díky nevhodnému hospodaření výrazný klesající trend.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa