Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Ohrožené druhy tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) vázané na lesní dřeviny v České republice
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Abstrakt:
Tesaříkovití brouci jsou jednou z druhově nejpočetnějších skupin saproxylických brouků na území našeho státu. Mnoho druhů je dnes vzácných a ohrožených a jejich výskyt je značně závislý jak na managementu dřevin rostoucích mimo les tak především na způsobu hospodaření v našich lesích. Prvním cílem této práce je s využitím dostupných literárních zdrojů stanovit hlavní limitující faktory omezujících výskyt vzácných a ohrožených druhů tesaříků v České republice, popř. i v celé střední Evropě. Další částí práce bude podrobné studium ekologických nároků vybraných ohrožených druhů tesaříků v podmínkách České republiky. V rámci této části výzkumu budou postupně navštíveny známé lokality výskytu vybraných druhů a systematicky budou zaznamenávány hlavní parametry dřevních mikrohabitatů (dřevina, část stromu, stádium odumírání/rozkladu dřeva, oslunění atd.) na nichž se vyskytují. Na základě zjištěných nároků sledovaných druhů budou sestavena doporučení pro hospodaření v lesích (popř. i pro management dřevin rostoucích mimo les) zacílená na podporu početnosti těchto ohrožených druhů tesaříků.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-OLM Ochrana lesa a myslivost