Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Sluneční expozice dřevních těles a saproxyličtí brouci
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Jedním ze známých faktorů ovlivňujících výskyt saproxylických brouků je oslunění dřevního tělesa. Způsob zjišťování reálné sluneční expozice dřevních těles v terénních podmínkách není dosud uspokojivě vyřešen. Cílem této disertační práce je vývoj a ověření metodik pro co nejpřesnější a zároveň nejméně pracné zjišťování oslunění dřevních těles obývaných saproxylickými brouky v terénních podmínkách. V rámci řešení bude testována přesnost a časová náročnost několika již používaných metod, jakož i metod nově vyvíjených. Dalším krokem bude využití nejvhodnější metody zjišťování sluneční expozice při výzkumu ekologických nároků vybraných druhů saproxylických brouků, kdy bude ověřena i přímá vazba mezi zjištěnými údaji o sluneční expozici a volbou mikrobiotopů sledovaným druhem. Na základě zjištěných nároků sledovaných druhů budou sestavena doporučení pro hospodaření v lesích (popř. i pro management dřevin rostoucích mimo les).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-OLM Ochrana lesa a myslivost