Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Studium vlivu aplikace pesticidů stromovou injektáží na cílové a necílové organismy
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt: Užití mikro-injektáže jako metody individuální ochrany stromů má velký potenciál v praktickém použití. Aktuálně může být šetřena účinnost a efektivita této metody na některé významné druhy bezobratlých se škodlivým potenciálem, ale zcela chybí výzkumy zachycující reakci necílových organismů na aplikaci této metody. Práce si bude klást za cíl především stanovit optimální metodiky, dávkování, postupy, doby aplikace a další parametry této metody u vybraných druhů škůdců a tyto postupy dále konfrontovat s reakcí jejich přirozené predační složky. Práce bude zaměřena jak na terénní práci, tak na laboratorní šetření. Využitím výsledků výzkumu vzniknou nejen účinné metody individuální ochrany stromů před významnými zástupci bezobratlých, ale navíc bude u těchto metod jasně definováno riziko jejich použití z hlediska vlivu na necílovou predační složku. Téma výzkumu je publikovatelné jak v recenzovaných, tak také v impaktovaných časopisech. Proto je předpokládáno uplatnění výstupů práce minimálně ve dvou časopisech vedených na WOS a jednom na databázi SCOPUS. Konzultant: Ing. Petr Martinek, Ph.D.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-OLM Ochrana lesa a myslivost