Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kvalita služeb vybraného ubytovacího zařízení
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Zuzana Koláčková
Abstrakt:
Práce bude zaměřena na identifikaci spokojenosti a péče o zákazníky vybraného ubytovacího zařízení. Předmětem zkoumání budou jak vnější, tak vnitřní vlivy, které mohou působit na ubytované hosty. Tyto faktory pak budou využity při návrhu na zvýšení loajality a spokojenosti klientů s poskytovanými službami v tomto zařízení. Výzkum bude proveden pomocí sběru primárních i sekundárních dat. V daném ubytovacím zařízení proběhne dotazníkové šetření a komunikace s klienty i se zaměstnanci. Závěrem budou získaná data a výsledky analytické části patřičně interpretovány a následně budou navržena opatření, kterých by mohlo být využito v daném podniku při zpracování obchodní politiky a zejména pak v rámci využití jednotlivých prvků marketingového mixu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení