Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Odezva introdukovaných dřevin vůči změně klimatických faktorů v podmínkách České republiky
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce bude: ověřit schopnost vybraných druhů introdukovaných dřevin růst v podmínkách změny klimatických faktorů v České republice. Dílčí cíle budou následující: A) Vytvořit stanovištní letokruhové chronologie douglasky (popř. i jiných druhů) na rozmanité škále lesních stanovišť. V rámci těchto stanovišť porovnat jak dlouhodobé, tak i krátkodobé růstové trendy a porovnat citlivost letokruhových řad vůči klimatickým faktorům (např. srážkové úhrny, teploty, PDSI, SPEI). V rámci této dílčí části budou použity metody dendrochronologie. B) Stanovit a porovnat aktuální růstovou reakci (denní a sezónní růstové trendy) u několika druhů introdukovaných dřevin. Růstová reakce bude zjištěna prostřednictvím elektronických dendrometrů. Pro tuto dílčí část budou např. využita arboreta MENDELU. C) Srovnat míru stresu suchem u několika introdukovaných druhů dřevin prostřednictvím měření vodních potenciálů listí. Tento dílčí cíl bude realizován pomocí Scholanderovy tlakové komory např. v prostorech arboret MENDELU.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-FYTO Fytologie lesa