Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Odhad vybraných dendrometrických veličin NIL s využitím dodatečných informací a dvojfázových odhadů
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Karel Drápela, CSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
V procesu NIL je možnost využít kromě přímo měřených dat také dodatečné informace např. z mapových podkladů získávaných metodami dálkového průzkumu.Využití těchto dat může výrazně zpřesnit výsledky NIL a zefektivnit proces přímého měření. V současné době je k dispozici velké množství dat dálkového průzkumu, ovšem vývoj metod jejich využití pro odhady dendrometrických veličin je daleko pomalejší. Proto cílem dizerzace je vývoj moderních metod využití dodatečných informací pro racionalizaci přímého měření a zkvalitnění odhadů dendrometrických veličin z dat NIL.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-HUL Hospodářská úprava lesa