Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza a vizualizácia bibliografických referencií v službe CORE Reader
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Institute:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:--
Proposed by: Bc. Jozef Harag
Summary:
Cieľom práce je rozšírenie aplikácie CORE Reader o anotačnú vrstvu bibliografických referencií a ich vizualizáciu. Služba CORE Reader je vyvíjaná tímom ľudí na The Open University pod vedením Dr. Petra Knotha. Táto aplikácia je open source a je dostupná na adrese https://github.com/oacore/reader. Snahou aplikácie je zobrazenie open access akademickým publikáciích obsiahnutých v databáze CORE . Momentálne má užívateľ možnosť len základných operácií ako je prehliadanie dokumentu, navigácia pomocou obsahu, tlač, stiahnutie, rotácia atď. Anotačná vrstva by umožnila užívateľom lepšiu interakciu s dokumentom. Ak užívateľ pri čítaní dokumentu narazí na citáciu a prejde kurzom nad ňou, tak sa zobrazí tooltip s detailom citácie (názov publikácie, autori, rok). Po kliknutí na túto citáciu, je užívateľ presmerovaný na koniec dokumentu, kde sa nachádza register citácií. Obdobne by mal byť možný preklik na citovanú prácu k čomu by dopomohla služba CORE Discovery, ktorá umožnuje vyhľadávanie publikácií v databáze CORE podľa určitých kritérií (napr. podľa jednoznačného identifikátoru DOI). Súčasťou práce by bola aj vizualizácia citácii. Užívateľ by mal možnosť vidieť ako je daná publikácia ovplyvnená druhými publikáciami. Inými slovami videl by graf v ktorom by bolo možné identifikovať vzájomne sa citujúce skupiny, šírenie informácie apod. Viac tu: https://mendelu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/xharag_mendelu_cz/EYV7wyZy2eRIvTiPjqzza5gB-e-R4SV1HiH3e5tqVpmYuA?e=1LJklmLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
C-II Engineering Informatics
C-II-CAI Automation Control and Informatics
C-SE System engineering and informatics
C-SE-EI Economic informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.