Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Analýza a vizualizácia bibliografických referencií v službe CORE Reader
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom práce je rozšírenie aplikácie CORE Reader o anotačnú vrstvu bibliografických referencií a ich vizualizáciu. Služba CORE Reader je vyvíjaná tímom ľudí na The Open University pod vedením Dr. Petra Knotha. Táto aplikácia je open source a je dostupná na adrese https://github.com/oacore/reader. Snahou aplikácie je zobrazenie open access akademickým publikáciích obsiahnutých v databáze CORE . Momentálne má užívateľ možnosť len základných operácií ako je prehliadanie dokumentu, navigácia pomocou obsahu, tlač, stiahnutie, rotácia atď. Anotačná vrstva by umožnila užívateľom lepšiu interakciu s dokumentom. Ak užívateľ pri čítaní dokumentu narazí na citáciu a prejde kurzom nad ňou, tak sa zobrazí tooltip s detailom citácie (názov publikácie, autori, rok). Po kliknutí na túto citáciu, je užívateľ presmerovaný na koniec dokumentu, kde sa nachádza register citácií. Obdobne by mal byť možný preklik na citovanú prácu k čomu by dopomohla služba CORE Discovery, ktorá umožnuje vyhľadávanie publikácií v databáze CORE podľa určitých kritérií (napr. podľa jednoznačného identifikátoru DOI). Súčasťou práce by bola aj vizualizácia citácii. Užívateľ by mal možnosť vidieť ako je daná publikácia ovplyvnená druhými publikáciami. Inými slovami videl by graf v ktorom by bolo možné identifikovať vzájomne sa citujúce skupiny, šírenie informácie apod. Viac tu: https://mendelu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/xharag_mendelu_cz/EYV7wyZy2eRIvTiPjqzza5gB-e-R4SV1HiH3e5tqVpmYuA?e=1LJklmOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-II Inženýrská informatika
N-II-ARI Automatizace řízení a informatika
N-SI Systémové inženýrství a informatika
N-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.