Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Odhad dendrometrických veličin na základě dat kontinuální inventarizace lesů
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: doc. Ing. Karel Drápela, CSc.
Abstrakt:
Trendem v NIL ČR ( a také obecně v rámci Evropy) je přechod od periodických inventarizací ke kontinuální inventarizaci, kdy budou průběžně získávána data na části výběrového souboru. Proto musí být vyvinuty a rozvíjeny metody kontinálního zpřesňování (aktualizace) výsledkků NIL. V rámci dizertace budou ověřovány a rozvíjeny stávající metody těchto odhadů a vyvíjeny nové, pozornost bude také věnována redukci přesnosti odhadů a možnostem řešení tohoto problému.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-HUL Hospodářská úprava lesa