Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Ochrana spotřebitele
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce bude zhodnotit hlavní trendy ochrany spotřebitele, moderní tendence v této oblasti a vyhodnotit limity a (ne)dostatečnost právní pchrany spotřebitele. Spotřebitel jako slabší smluvní strana vyřaduje ochranu ve smluvních vztazích s podnikatelem na různých úrovních, v běžných smluvích vztazích, při uzavírání smluv na dálku (přes internet, apod.) a ve finančních vztazích. Autor diplomové práce využije při řešení práce metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu, např. dotazníkové šetření. Rovněž provede mezinárodní komparaci.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení