Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Půdní prostředí v první generaci lesa při zalesňování zemědělských půd
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Abstrakt:
Předmětem návrhu je aktuální téma zalesňování lokalit, převáděných na lesní půdní fond. Půdní prostředí je historicky ovlivněno kultivací a s ní spojenou sérií specifického managementu (pedoturbace a vznik kulturního horizontu, chemická meliorace, aplikace chemických látek, herbicidů, insekticidů apod.). Cílem tématu je zodpovědět otázky: * Čím je specifické půdní prostředí v první generaci lesa na bývalých zemědělských půdách? * Jaká je dynamika půdního prostředí ve vybraných parametrech - především fyzikálne-chemické a chemické vlastnosti a také biochemické vlastnosti? * Jaká jsou specifika iniciace utváření humusových forem? * Jaké by měly zaujímat tyto lokality postavení v lesnicko-typologickém systému? * Jaká je optimální dřevinná skladba první generace lesa s ohledem na možnosti řešení přípravných porostů vzhledem navazující k cílové dřevinné skladbě? Předpokladem úspěšného řešení tématu je komplexní přístup zahrnující všechny etapy vědecko-výzkumné práce v lesnicko-pedologické problematice: literární rešerše, kdy je téma literaturou relativně dobře zajištěno; plánování a návrh designu řešení; terénní práce; laboratorní analýzy zaměřené na trofnostní a hydrický režim půd; zpracování dat s využitím standardních, ev. pokročilých statistických postupů (např. chronosekvenční analýzy aj.); interpretace a prezentace formou vědeckých publikací. Řešení také předpokládá finanční zajištění prostřednictvím interní grantové agentury LDF, které bude student iniciovat již v prvním ročníku návrhem projektového tématu v grantové soutěži se standardním rozpočtem individuálního projektu, nezbytným pro zajištění terénních šetření, laboratorních rozborů, cestovného a stipendií.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-KRAJ Krajinné inženýrstvíD-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa