Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Ceny zasílání remitencí na příkladu USA. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
State of topic: approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by: Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Summary:
Proudy remitencí v současné době představují jeden ze zásadních zdrojů rozvoje celé řady ekonomik a vytvářejí tak jeden z nejlépe kvantifikovatelných indikátorů dopadů mezinárodní migrace. Hlavním cílem této diplomové práce je analýza vývoje a zásadních faktorů, které ovlivňují ceny zasílání remitencí z USA jako hlavní zdrojové ekonomiky globálních remitencí. Analýza bude provedena na nejvýznamnějších proudech remitencí z USA, pro které jsou dostupná data. Následovat pak bude i komparativní analýza deseti proudů do zemí Latinské Ameriky a Asie. Mezi primární výzkumné otázky této práce patří: (i) Jaký je vývoj cen zasílání remitencí z USA a jaké zásadní faktory určují tyto ceny? (ii) Ovlivňují ceny zasílání remitencí množství zasílaných remitencí z USA? (iii) Jaké jsou hlavní rozdíly ve vývoji cen v zasílání remitencí do Latinské Ameriky a Asie z USA a faktorech, které je ovlivňují? V teoretické části bude využito literárních a informačních zdrojů ke zpracování literární rešerše, která bude zaměřena na aktuální trendy v remitencích a cenách jejich zasílání. Dále bude probrána i otázka toho, jakým způsobem a proč se státy snaží snižovat ceny remitencí. V úvodu empirické části budou podrobně popsána data získaná z databáze Světové banky a dalších zdrojů, jejich případné úpravy a také omezení. Následovat pak bude podrobná analýza cen zasílání remitencí z USA, kde bude využito statistických a ekonometrických metod.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-EPA Economic policy and administration
C-EPA-FIM Finance and Investment Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.