Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Ceny zasílání remitencí na příkladu USA. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Proudy remitencí v současné době představují jeden ze zásadních zdrojů rozvoje celé řady ekonomik a vytvářejí tak jeden z nejlépe kvantifikovatelných indikátorů dopadů mezinárodní migrace. Hlavním cílem této diplomové práce je analýza vývoje a zásadních faktorů, které ovlivňují ceny zasílání remitencí z USA jako hlavní zdrojové ekonomiky globálních remitencí. Analýza bude provedena na nejvýznamnějších proudech remitencí z USA, pro které jsou dostupná data. Následovat pak bude i komparativní analýza deseti proudů do zemí Latinské Ameriky a Asie. Mezi primární výzkumné otázky této práce patří: (i) Jaký je vývoj cen zasílání remitencí z USA a jaké zásadní faktory určují tyto ceny? (ii) Ovlivňují ceny zasílání remitencí množství zasílaných remitencí z USA? (iii) Jaké jsou hlavní rozdíly ve vývoji cen v zasílání remitencí do Latinské Ameriky a Asie z USA a faktorech, které je ovlivňují? V teoretické části bude využito literárních a informačních zdrojů ke zpracování literární rešerše, která bude zaměřena na aktuální trendy v remitencích a cenách jejich zasílání. Dále bude probrána i otázka toho, jakým způsobem a proč se státy snaží snižovat ceny remitencí. V úvodu empirické části budou podrobně popsána data získaná z databáze Světové banky a dalších zdrojů, jejich případné úpravy a také omezení. Následovat pak bude podrobná analýza cen zasílání remitencí z USA, kde bude využito statistických a ekonometrických metod.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-FIM Finance a investiční management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.