Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Stav témy: schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
PaedDr. Adriana Pavlikovská
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:--
Navrhol:
PaedDr. Adriana Pavlikovská
Abstrakt:
Šikana na školách je vážný sociálně-patologický jev současnosti. Patří k velmi závažným problémům, se kterými se naše společnost potýká. Šikana se vyskytuje na školách a dalších vzdělávacích institucích, co je alarmující zjištění, protože právě tam se vytváří hodnotový systém budoucích dospělých lidí. Šikana pak může ovlivnit nejen jejich způsob chování a náhled na společenské vztahy, ale také negativně ovlivnit celý jejich další život. Šikanování se totiž týká všech členů skupiny, v níž k ní dochází. Negativně postihuje nejen oběť, ale i agresora a ostatní členy skupiny, kteří jsou šikanování přítomni, nebo o něm vědí. Jak se staví pedagogové středních škol k této problematice ve své práci? Jaké možnosti poskytují svým studentům v oblasti osobnostního rozvoje? Odpověď na tyto otázky může přiblížit student při zpracování bakalářské práce.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia