Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Návrh riešenia interiérovej zelenej steny
State of topic: approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Preštudujte dostupnú literatúru zaoberajúcu sa vertikálnymi záhradami v interiéry. Porovnajte používané pestovateľské systémy a technické riešenia, charakterizujte podmienky pestovania, požiadavky rastlín a doporučený sortiment rastlín. Na základe terénneho prieskumu zhodnoťte realizované vertikálne záhrady na vybranom území z pohľadu vyššie spomenutých parametrov. Kriticky vyhodnoťte najvhodnejšie technické riešenie a sortiment rastlín. Pro vybraný modelový objekt vypracujte návrh interiérovej zelenej steny na úrovni projektovej dokumentácie k realizácii stavby (technické riešenie, výkresová dokumentácia, položkový rozpočet, sortiment rastlín atď.).

There are no limitations of the topic