Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Monitoring výskytu fytoplaziem viniča hroznorodého v Lednici a okolí
State of topic:
Thesis supervisor:
Ing. Tomáš Kiss
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Fruit Science - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Vo viniciach v Lednici a v okolí budú odobrané vzorky z rastlín so symptómami fytoplazmy Bois noir a Flavescence dorée. Zo vzoriek bude izolovaná DNA a pomocou PCR potvrdená prítomnosť danej fytoplazmy. Symptomatický prejav bude porovnaný s prítomnosťou fytoplazmy v pletivách. Práca pomože k sprehľadneniu výskytu fytoplaziem vo viniči v danom regióne, nakoľko informácií o ich výskyte zatiaľ nie je mnoho. Fytoplazma Bois noir i Flavescence dorée patria ku karanténnym patogénom. Študent bude oboznámený s prácou v diagnostickom laboratóriu. Bude izolovať DNA a pripravovať a vyhodnocovať PCR. Znalosť angličtiny je veľkou výhodou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
Track
C-HE Horticultural Engineering
C-HE-MAMHP Management of Horticulture TechnologyVV Viticulture and Viniculture
C-HEN Horticulture engineering
-- no restrictions --
NVAV Vinohradnictví a vinařství

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.