Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je vyhodnocení růstu dřevin v nově založené části regionálního biocentra Soutok Svratky a Svitavy. Zásady pro vypracování: 1. Po prostudování základní literatury bude provedeno zpracování charakteristik širších územních vztahů. 2. Dále budou provedeny terénní práce: zhodnocení současného stavu biocentra, provedení inventarizace dřevin v celé výsadbě a porovnání s projektem, provedení floristického soupis (bylinného patra). 3. Na TVP změřit u jednotlivých dřevin základní dendrometrické veličiny - průměr, výška aj. a doplní biometrické parametry dřeviny (zdravotní stav, poškození zvěří, plodnost aj.). Současné zastoupení dřevin zachytí do grafických podkladů. 4. Hodnocení bude provedeno ve dvou letech, bude zhodnocen přírůst jednotlivých taxonů a provedeno vyhodnocení pomocí základních matematickostatistických metod. Výsledky průzkumu budou stručně okomentovány. Příloha bude doplněna grafickou dokumentací včetně foto. 5. Bude vyhodnocen způsob a úspěšnost založení porostu, a také odrůstání dřevin, porovnáno s jinými lokalitami.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-KI Krajinné inženýrství
N-KI-KI Krajinné inženýrství
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.