Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Péče o památky zahradního umění mezi léty 1948 až 1989 na příkladu tvorby Otakara Kuči
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Odborným konzultantem této DP bude Ing. Roman Zámečník, Ph.D 1. Vyhledejte, shromážděte a prostudujte literární prameny k danému tématu (péče o památky zahradního umění) obecně. Blíže se zaměřte na období mezi léty 1948 až 1989. 2. Vyhledejte, shromážděte a prostudujte archivní zdroje k zahradně-architektonickému dílu doc. Dr. Ing. arch. Otakara Kuči, CSc. obecně. Blíže se zaměřte (archivně a terénně) na jeho zahradně-architektonická díla realizovaná v kulturních nebo národních kulturních památkách zahradního umění v předmětném období. 3. Po dohodě s vedoucím práce zvolte vhodný modelový objekt. V modelovém objektu proveďte následující průzkumy a rozbory: a) inventarizace a klasifikace vegetačních prvků, vyhodnocení autenticity dřevin v kompozici, b) vyhodnocení uměleckohistorického vývoje objektu a jeho provozních a kompozičních vztahů. 4. Na základě průzkumů a rozborů vypracujte projekt obnovy modelového objektu s důrazem na vegetační prvky. 5. Charakterizujte problematiku péče o památky zahradního umění mezi léty 1948–1989 na našem území. Blíže se zaměřte na přístupy tvorby doc. Otakara Kuči k této oblasti zahradně-architektonické tvorby, uveďte příklady.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení