Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Keře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuře
State of topic:
approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Summary:
Pod termínem keře označujeme několik vegetačních prvků (solitérní keř, skupiny keřů...). Tyto vegetační prvky představují významné skladebné prvky kompozice objektů krajinářské architektury. Diplomová práce bude sledovat tyto dílčí cíle: a) analýzu podílu keřů na struktuře funkčních typů zeleně b) detailní typologii předmětných vegetačních prvků c) formulaci principů pro navrhování d) stanovení optimální péče e) ověření zjištěných výsledků v modelovém objektu

There are no limitations of the topic