Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Keře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuře
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:2
Navrhl: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Abstrakt:
Pod termínem keře označujeme několik vegetačních prvků (solitérní keř, skupiny keřů...). Tyto vegetační prvky představují významné skladebné prvky kompozice objektů krajinářské architektury. Diplomová práce bude sledovat tyto dílčí cíle: a) analýzu podílu keřů na struktuře funkčních typů zeleně b) detailní typologii předmětných vegetačních prvků c) formulaci principů pro navrhování d) stanovení optimální péče e) ověření zjištěných výsledků v modelovém objektu

K tématu nejsou zadaná žádná omezení