Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Společenstva phloemoxylofágních brouků (Coleoptera) borovice blatky (Pinus uncinata) v NPR Rejvíz v Hrubém Jeseníku
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Josef Kašák, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Mgr. Josef Kašák, Ph.D.
Abstrakt:
Borovice blatka je endemická dřevina střední Evropy s ostrůvkovitým areálem, který tvoří převážně malé a vzájemně značně izolované lokality omezené na rašeliniště. V České republice se nachází většina lokalit druhu a mezi silné populace náleží porosty v NPR Rejvíz (Hrubý Jeseník). Aktuálně však dochází v této lokalitě k odumírání zejména starších jedinců blatky, kteří jsou současně silně obsazeni podkorním a dřevokazným hmyzem. Fauna brouků borovice blatky byla dosud pouze příležitostně studována, a tak ucelené údaje o složení a formování společenstev phloemoxylofágů (PHX) této dřeviny chybí. Na základě výše uvedeného by bylo proto vhodné zjistit: a) složení společenstev PHX brouků na blatce a b) vlastnosti stromů ovlivňující společenstva PHX brouků. Výsledky studie mohou být následně využity při péči o populace borovice blatky.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení