Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Vliv smíšení porostu na dynamiku růstu javoru mléče (Acer platanoides L.) v Rumunsku.
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Abstrakt:
Smíšené porosty mají oproti monokulturám vyšší biodiverzitu a také teoreticky lepší předpoklady pro překonání stresových období spojených s probíhající změnou klimatu. Porosty ve vyšších nadmořských výškách mohou být navíc více zasaženy klimatickou změnou z důvodu změny vodního režimu. Cílem práce je vyhodnocení vlivu smíšení porostů na přírůst javoru mléče a jeho reakce na klimatické události během vegetační sezóny. Tyto výsledky nám pomohou lépe interpretovat výsledky z anatomických a fyziologických měření a odhadnout reakci porostů na klimatickou změnu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení