Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Dřeviny jsou během svého růstu formovány prostředím, kterému se musejí přizpůsobit z dlouhodobého i krátkodobého hlediska. Z pohledu funkční anatomie a morfologie dřevin nalezneme řadu znaků, které charakterizují vztah druhu k prosředí, jako jsou poměr listové plochy k funkční části běle, poměr listové plochy k hydraulické vodivosti kmene, specifická hmotnost listu apod. Střihanolisté variety jsou typické redukovanou listovou plochou, která může mít za následek posun funkčních znaků. Redukovaná plocha listové čepele může mít za následek větší odolnost jedince vůči suchu díky lepšímu poměru mezi funkční bělí a výparnou plochou listu, na druhou stranu může redukovaná plocha způsobit menší produkci asimilátů a jejich rychlejší redukci během sucha. Cílem práce je provedení anatomicko-fyziologikcé studie na jedincích dubu v arboretu MENDELU.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení