Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Abstrakt:
Spolu s ontogenetickým vývojem dřeviny se mění i reakce dřeviny na změny prostředí. U senescetních stromů dochází k redukci koruny, listové plochy i kořenového systému a jedinec se tak může stát náchylnější na poškození během období stresu suchem. Ve fázi senescence je celá řada významných památných stromů a „stromových velikánů“ s důležitými společenskými a ekosystémovými funkcemi. O růstu takových stromů jsou dostupné jen omezené informace. Cílem práce je porovnání anatomických a fyziologických reakcí na stres suchem dospělých a senescentních jedinců dubu letního na lokalitě Pohansko v oboře Soutok.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení