Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Antonín Kusbach, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Topol osika (Populus tremula) je s ohledem k současnému globálnímu stavu životního prostředí perspektivní dřevinou, zajišťující komplexní ekosystémový servis. Malý zájem o studium a využití osiky jsou dobrým důvodem k hlubšímu poznání a novému pohledu na tuto dřevinu. 1. Cílem práce je popsat dlouhodobý vývoj osikových lesů v zájmovém území. Východiska: topol osika se ve střední Evropě chová jako pionýrská dřevina, osikové lesy mohou být buď sukcesním stadiem převažujících borových porostů, anebo v kontinentálním klimatu (Sibiř, USA) mohou obsadit ekologickou niku a být dlouhodobě stabilními porosty. Strategie osiky v severním Mongolsku stále není známa, obecně se předpokládá, že osika kolonizuje plochy po požáru. Dosud se nikdo nezabýval dlouhodobým vývojem osikových porostů a není známo jak stabilní a dlouhodobé tyto porosty v zájmovém území mohou být. 2. Literární rešerše: studium literatury a podkladů týkající se přírodních podmínek zájmového území a řešené problematiky s důrazem na ekologii osiky včetně metod pedoantrakologie. 3. Metodika: základní metodou je pedoantrakologie, pomocí které je možno popsat druhové složení dřevin na časové ose. Rekognoskační terénní šetření v zájmovém území, vymapování osikových porostů a výběr výzkumných ploch. Na každé ploše se vzorky budou odebírat v celé hloubce půdního profilu v 10 cm vrstvách. 4. Výsledky: Bude proveden odběr pedoantrakologických vzorků na vybraných plochách. Odebrané, vyčištěné a přebrané vzorky budou určeny do druhů a zváženy (určena hmotnost antrakomasy). Bude sestaven časový diagram znázorňující dlouhodobý vývoj druhového složení dřevin. Získaná data budou odpovídajícím způsobem (metodika pedoantrakologie) zpracována a porovnána se současným druhovým složením lesů. 5. Diskuse: Výsledky budou srovnány a diskutovány s podobně zaměřenými pracemi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
C-FEN Forest Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.