Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vliv lesního hospodaření na druhové složení a diverzitu bylinného patra
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jan Šebesta, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: Ing. Jan Šebesta, Ph.D.
Abstrakt:
Lesní hospodaření je jedním z určujících faktorů ovlivňujících druhové složení a diverzitu bylinného patra. Cílem práce bude porovnat druhové složení, diverzitu, zastoupení ohrožených a nepůvodních druhů rostlin v závislosti na zvoleném způsobu hospodaření. Terénní práce budou realizovány v adekvátních lesních porostech na ŠLP Masarykův les, Křtiny. Zvolené území je významné z hlediska ochrany přírody a nezastupitelné pro vzdělávání dalších generací lesníků. Jedním z hlavních výstupů práce by měl být návrh na vhodné lesnické hospodaření s ohledem na ochranu biodiverzity.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení