Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jana Marková, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: Ing. Jana Marková, Ph.D.
Abstrakt:
Na vybrané části ŠLP, student zmapuje a popíše lokality vhodné pro zadržování vody. Na základě zjištěných aktuálních odtokových poměrů, vyliší plochy pro možné zasakování – návrh zatravnění, průlehů, vytvoření MVN, tůní, …atd. Případně další opatření na vodních tocích či v údolnicích a terénních depresích.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-KJNI Krajinné inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.